Regulamin sklepu internetowego - zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin niniejszy określa tryb świadczenia usług sprzedaży Produktów w sklepie internetowym www.sklep.klimosz.pl.

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

- Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Regulaminu,

- Konsument - osoba fizyczna dokonująca w sklepie internetowym zakupu Produktu lub korzystająca z innych usług Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

- Nabywca będący przedsiębiorcą – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonujący w sklepie internetowym zakupu Produktu lub korzystający z innych usług Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

- Nabywca – Konsument oraz Nabywca będący przedsiębiorcą

- Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem www.sklep.klimosz.pl

- Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą,

- Zamówienie – proces zmierzający do zawarcia umowy sprzedaży Produktu w Sklepie internetowym.

 

 

2. DANE PRZEDSIĘBIORCY

2.1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.klimosz.pl prowadzony jest przez KLIMOSZ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pawłowicach (kod pocztowy 43-250) przy ul. Zjednoczenia 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000159074, o NIP: 651-16-11-021, o kapitale zakładowym w wysokości 1.450.000,00 zł.


Adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:

Klimosz sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice – siedziba główna:

adres poczty elektronicznej: sklep.b2c@klimosz.pl

 

3. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, WYMAGANIA SPRZĘTOWE

3.1.Przedmiotem świadczenia Sprzedawcy jest sprzedaż Produktów w postaci elementów techniki grzewczej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz usługi Konta i Newslettera.

3.2. Nabywca porozumiewa się ze Sprzedawcą w formie mailowej na adres mailowy Sprzedawcy sklep.b2c@klimosz.ploraz pod nr telefonicznym lub adres korespondencyjny 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6.

3.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w Sklepie internetowym to:

- Komputer z dostępem do internetu

- posiadanie posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

- przeglądarka internetowa.

3.4. Koszt połączenia internetowego oraz telefonicznego, o których mowa w pkt 3.2 i 3.3 ponosi Nabywca zgodnie z z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta.

3.5. Nabywca przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.6.Nabywca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Nabywcy zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym jak również podejmowania wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Sklepu internetowego.

3.7. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu internetowego wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony www.sklep.klimosz.pl, serwera lub oprogramowania służącego do świadczenia usług opisanych w niniejszym regulaminie.

 

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

4.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji, zatwierdzeniu pola „ Zarejestruj się” oraz potwierdzenia rejestracji poprzez wejście w link przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

4.3.Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia opisane zostało w pkt 5.3 i następne niniejszego regulaminu.

4.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i zatwierdzenie pola „Wyślij”

4.5. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony i mogą zostać w każdym czasie wypowiedziane przez Nabywcę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym przez odznaczenia odpowiedniego pola.Nabywca może również dokonać wypowiedzenia przez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: sklep.b2c@klimosz.pl lub też pisemnie na adres: KLIMOSZ sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice – w przypadku takim umowa wygasa w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

4.6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta i Newslettera gdy Nabywca rażąco albo uporczywie narusza niniejszy regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.7. Korzystanie z Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

4.8 Nabywca zgłasza do 3 dni od momentu dostarczenia towaru niezgodność towaru z umową (Nie kompletność, uszkodzenia towaru podczas przesyłki).

 

5. UMOWA SPRZEDAŻY

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sprzedawcy oraz w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2.Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz ewentualne cła. Cena nie zawiera kosztów dostawy, opłat pocztowych i ewentualnie innych opłat, które są podawane w trakcie składania zamówienia i na które Nabywca wyraża zgodę w toku składania Zamówienia. Cena Produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Nabywcę Zamówienia i nie ulega zmianie w stosunku do Nabywcy.

5.3.Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje za pomocą formularza zamówienia umieszczonego na stronach Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.4. Nabywca wypełnia dane niezbędne do złożenia zamówienia tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywcy będącego przedsiębiorcą niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

5.5.Nabywca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę błędnych danych w formularzu zamówienia. Nabywca potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” po uprzednim oświadczeniu, iż zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie na jakich sprzedaż Produktu następuje oraz że na te warunki się zgadza i je akceptuje, jak również po akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji prawem przewidzianych drogą elektroniczną.

5.6.Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zawarcie umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej Nabywcy wskazany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zawiera co najmniej: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz informacji prawem wymaganych.

 

6. WARUNKI i SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym oraz za pobraniem

- Płatność online za pomocą transakcji w przelewy24.pl

7. TERMIN, SPOSOBY i KOSZTY DOSTAWY

7.1. Sprzedawca udostępnia odbiór osobisty zakupionego Produktu pod adresem: Klimosz sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice.

7.2.Nabywca może odebrać Produkt w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 po wcześniejszym umówieniu się, zaś w przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem – nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.3. Do Produktu Sprzedawca dołącza kartę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji i usługami posprzedażowymi, a jeżeli umowa została zawarta do 24 grudnia 2014 r. - pisemne potwierdzenie warunków zawarcia umowy, informacji prawem wymaganych oraz wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy.

7.4.Koszty dostawy:

DO 15 kg: Płatność online 20zł, Pobranie 25zł

Powyżej 15kg do 30kg: Płatność online 20zł, Pobranie 25zł

Powyżej 30kg: 100zł

Przy zamówieniach powyżej 500zł dostawa gratis dla przesyłek które wysyłane są paczką.

W wybranych promocjach istnieje możliwość zmiany kosztów dostawy.

 

8. USŁUGI POSPRZEDAŻOWE I WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

8.1. Usługi posprzedażowe i warunki gwarancji jakości określane są przy każdym produkcie odrębnie w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt bez wad.

9.2.W przypadku dostarczenia rzeczy wadliwej Konsumentowi przysługują uprawnienia określone przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), zaś począwszy od 25 grudnia 2014 r. Nabywcy przysługują uprawnienia określone przepisami art. 556 i nast. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Niezależnie od uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim Nabywcy przysługują uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji jakości.

9.3. Zgłoszenia w związku z powstałymi wadami Nabywca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.b2c@klimosz.pl lub też pisemnie na adres: Klimosz sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice.

9.4.Na adresy, o których mowa w pkt 9.3 przesyłane mogą być również zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

9.5. Zaleca się podanie jak największej ilości informacji w zgłoszeniach, o których mowa w pkt 9.3 -9.4 , a w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wad oraz danych kontaktowych, co w znaczący sposób ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

9.6.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej, chyba że Nabywca wskaże inny sposób komunikowania się.

9.7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

- uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.8 Postępowanie odbiorze paczki u kuriera

9.8.1 Sprawdzić czy ilość opakowań jest zgodna z ilością na liście przewozowym.

9.8.2 Przed rozpakowaniem sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń opakowania lub uszkodzeń (otarć, wgnieceń, zarysowań) widocznych przez folię.

9.8.3 Rozpakować towar w obecności kuriera i sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dołączonym dokumentem WZ (przyklejony w foliopaku, pod etykietą transportową).

9.8.4 Sprawdzić czy towar nie jest uszkodzony.

9.8.5 W przypadku uszkodzeń lub braków spisać protokół szkody (kierowca powinien mieć druk, jeśli nie ma, spisać oświadczenie z podpisem obu stron). W protokole powinny być zawarte następujące informacje:
- czy kierowca był obecny przy liczeniu/sprawdzaniu towaru
- czy opakowanie zewnętrzne było widocznie uszkodzone (wgnieciony, rozdarty lub zmoczony karton, rozdarta folia) lub czy uszkodzenia były widoczne przez opakowanie (np. wgniecenie obudowy kotła może być widoczne przez przeźroczysty strecz pomimo tego, że sam strecz nie jest uszkodzony)
- data dostawy
- treść protokołu powinna być uzgodniona przez obie strony (nie powinny pojawiać się tam wpisy np. "Towar źle zabezpieczony do transportu" - gdyby tak było kurier nie przyjąłby go do transportu)

9.8.6 Klient ma 3 dni na zgłoszenie braków lub uszkodzeń od daty dostawy.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu a w przypadku umowy sprzedaży wielu Produktów, które dostarczane są osobno - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu zaś w przypadku umowy sprzedaży Produktu dostarczanego partiami lub w częściach - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: Klimosz sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice lub na adres poczty elektronicznej: sklep.b2c@klimosz.pl

10.4.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego mu przez Sprzedawcę mailowo przy potwierdzeniu zawarcia umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na stronie internetowej Sprzedawcy www.sklep.klimosz.pl.

10.5.W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Sprzedawca prześle Konsument niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku tj. pocztą elektroniczną.

10.6.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

11. ZWROT PŁATNOŚCI I ZWROT PRODUKTU

11.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży jednak Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przed Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Konsument nie poniosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

11.3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres: Klimosz sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

11.4. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument przy czym, jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN .

11.5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.6. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kultural-nymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Nabywcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:

- udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu internetowego,

- przesłanie Nabywcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.6.

12.2 Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

13 .Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma Klimosz Sp z o.o. z siedzibą w Pawłowicach ul Zjednoczenia 6, NIP: 651 16 11 021

 W jaki sposób są chronione Twoje Dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane byłby bezpieczne. Nowoczesna infrastruktura sprzętowa oraz niezbędne narzędzia szyfrujące sprawiają, że poziom zabezpieczeń stoi na wysokim poziomie.

Masz prawo do bycia zapomnianym. Co to oznacza?

Według nowych przepisów masz prawo zażądać , aby usunąć Twoje dane osobowe z naszego systemu informatycznego . Wystarczy wysłać e-mail z takim żądaniem na ochronadanych@klimosz.pl

Przysługuje Ci też prawo do przeniesienia, sprostowania i ograniczenia Twoich danych osobowych.

W jakim celu przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy w celu zapewnienia sprzedaży ( wystawienie dokumentów magazynowych, wystawienie dokumentów takich jak paragon/Faktura) i dostarczeniu zamówionego towaru do Państwa, utrzymania kontaktu w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi.

Czy twoje dane będą przekazywane?

W celu zapewnienia Tobie najwyższego standardu obsługi twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzające dane na nasze zlecenie czyli firmom kurierskim dostarczającym nasz produkt do Ciebie oraz podwykonawcom.

Więcej informacji na temat w jaki sposób są przetwarzane twoje dane osobowe uzyskasz pisząc na ochronadanych@klimosz.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

KLIMOSZ sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowicach (kod pocztowy 43-250) przy ul. Zjednoczenia 6, adres poczty elektronicznej: sklep.b2c@klimosz.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….................................

– Data zawarcia umowy(*)/

- Data odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij